Istarske toplice - u znaku divova i svetoga Stjepana

Drevni divovi sagradili su, prema narodnim predajama Istrana, više slikovitih gradova na istarskim brežuljcima, ali i neke od znamenitih kamenih građevina toga poluotoka. Među istarskim crkvama koje su, shodno takvim pričama, gradili divovi je i crkva Sveti Stjepan na 85 metara visokoj previjesnoj stijeni iznad Istarskih toplica (* 1). Nedavno sam, nakon dugo vremena, ponovno posjetio to veličanstveno mjesto (* 2).

Goran Majetić 11.01.2024. Predaje • Istra i Primorje
Grota svetoga Stipana (Stijena svetoga Stjepana), velebna 85 metara visoka vapnenačka litica poznata i pod nazivom - Gorostas (Div). (Foto: Goran Majetić)

Grota svetoga Stipana (Stijena svetoga Stjepana), velebna 85 metara visoka vapnenačka litica poznata i pod nazivom - Gorostas (Div). (Foto: Goran Majetić)

Kamenu crkvicu podignutu na samome rubu stijene, čiji zidovi su, za razliku od krovišta kojega odavno nema, još uvijek sačuvani, izgradili su, dakako, ljudi i to izvorno možda još u ranome srednjem vijeku. No, već iz njihovog vremena, a zacijelo i iz dublje prošlosti, prenosi se među stanovnicima toga dijela Istre sjećanje na davne divovske pretke. U napisu Svjedočanstvo očevidaca: ”Golemi kosturi u unutrašnjosti Istre” predstavio sam, između ostaloga, dvije predaje o divovima koje su dijelom povezane upravo s Istarskim  toplicama.

Riječ je o predajama koje je 1953. godine zabilježio književnik i folklorist Nikola Bonifačić Rožin (1913-1995.), tadašnji radnik Instituta za narodnu umjetnost iz Zagreba (danas Institut za etnologiju i folkloristiku). U tim predajama ističe se da su si dva diva, od kojih se jedan nalazio u Motovunu a drugi kod crkve Sveti Stjepan, dodavali građevinski bat preko doline rijeke Mirne. Naglašava se i to da je div(kinj)a od ”banji San Štefano” nosila na glavi stupove za crkvu u Motovunu, i to s lakoćom - usput predući na preslici.

Osim ovih predaja, kako sam se uvjerio po obilasku Istarskih toplica, u tome kraju postoje i druge zanimljove priče koje baštine žitelji toga kraja. Ističe se priča čije je središnje mjesto radnje upravo Grota svetoga Stipana (Stijena svetoga Stjepana), odnosno velebna vapnenačka litica poznata i pod nazivom - Gorostas (Div). Glavni lik priče je draga i čedna djevojka, optužena za nečasno ponašanje:

”Jedan grof iz nedalekog Oprtlja, zaputivši se u lov u Motovunsku šumu, susreo je lijepu Mariju koja je uz pašnjak čuvala ovce predući vunu. Očaran njezinom ljepotom, istoga trena se u nju zaljubio i zaprosio ju. Iako zatečena, pa i uplašena, Marija je ponudu grofa odbila jer je voljela svojega susjeda, kmeta Jakova. U grofa je, pak, bila zaljubljena kćer oprtaljskog podesta (načelnika grada, nap. pis.), koja je iz ljubomore proširila glas da je Marija nečasna preljubnica.

Čuvši takvu objedu o Mariji, njezin voljeni Jakov uskratio joj je ljubav. Ne željevši se pomiriti s uskraćenom ljubljavlju svojega dragana, Marija se uspela na liticu i zavjetovala svetome Stjepanu: ”Ako sam griješna, neka skokom sa stijene poginem. A ako sam nevina, neka ispod mojih nogu poteče voda koja će ljude liječiti.”. Djevojka se potom bacila sa stijene i preživjela skok, a u podnožju litice potekao je izvor ljekovite vode. I tako nebrojena stoljeća Gorostas bdije nad izvorom ljekovite vode koja teče zbog ljubavnog zavjeta čiste djevojačke duše. A moćna zaštitnička stijena, kao i ljekoviti izvor pod njom, ponijeli su ime sveca kojem se Marija zavjetovala. Na rubu stijene gdje mu se zavjetovala sagrađena je crkva Sveti Stjepan.”
.

Ljekoviti izvor Sveti Stjepan koristio se već u starome vijeku. O tome svjedoče na području toplica pronađeni u kamen urezani natpisi te rimski novac i nakit. Prvi poznati zapis koji spominje ljekovitost tamošnje vode sadrži rukopis cjelovitog zemljopisno-povijesnog prikaza Istre ”Istoria d’Istria”, kojega je za obnašanja dužnosti biskupa u Novigradu Istarskom, od 1642. do 1654. godine, napisao Giacomo Filippo Tomasini. Riječ je o istome piscu koji je u spomenutom rukopisu ostavio i zapis o pronalasku kostura divovskog čovjeka u selu Brkač jugozapadno od Motovuna, dakle svega oko 10 kilometara jugozapadno od Istarskih toplica. Zapis o tome nalazu predstavio sam u napisu Kostur diva pronađen nedaleko Motovuna u Istri.

Od Istarskih toplica do vrha stijene Gorostas, na kojem se nalaze ostaci stare crkve Sveti Stjepan, vodi uska i zavojita, ali dobro uređena i ne prestrma pješačka staza. Stazu prate i postaje Križnoga puta. Sa svakim prijeđenim metrom uspona stazom koja krivuda uz stijenu sve je ljepši pogled na Istarske toplice u podnožju, grad Motovun na jugozapadu te na dolinu rijeke Mirne i okolne šumovite brijegove. Blizu 13. postaje Križnoga puta, lijevo od staze među raslinjem se mogu očiti ostati kamene građevine. Je li na tome mjestu nekoć davno bio ulaz u zidom ograđenu vršnu zaravan, na kojoj su boravili redovnici pustinjaci?

Blizu posljednje 14. postaje i obližnje kalvarije s trima križevima, na padini povrh vršne zaravni smješteni su ostaci romaničke crkve Sveti Stjepan. Od jednobrodne crkve preostali su razmjerno dobro očuvani zidovi. Crkva je usmjerena jugoistok - sjeverozapad; ulazno pročelje s preslicom za jedno zvono okrenuto je prema vršnoj zaravni, a nasuprot ulazu, tik iznad ruba stijene, polukružno je svetište (apsida). Premda brod crkve nije pod krovom, svetište je natkriveno polukupolom, pomno izgrađenom od kamenih ploča. Tako djelomično zaštićeni od naleta kiše, kameni oltar i polukružni zid svetišta urešeni su cvijećem, svijećama i slikom sveca. Na taj način stara crkva i danas ima ulogu bogoslužnog mjesta.

S vršne zaravni uz crkvu lijepo se vidi i ostatak visokoga stjenovitog zida koji se pruža sjeverozapadno od Istarskih toplica. U podnožju tih vapnenačkih stijena uočava se nekoliko prostranih podzemnih dvorana. Radi se o ostacima napuštenog kamenoloma Sveti Stjepan (* 3), uz koji se također veže predaja o divovima. Prema njoj, velike kamene kvadre i visoke stupove kojima su građeni obrambeni zidovi te svjetovne i crkvene građevine u obližnjim gradovima i gradićima Motovun, Završe, Grožnjan, Sovinjak, Vrh, Roč, Hum, ... izrađivali su divovi upravo u tome kamenolomu i od tuda ih prenosili do mjesta gradnje.

Povrh Istarskih toplica nalazi se i novija kamena crkva Sveti Stjepan (Prvomučenik). Sagrađena je u 19. stoljeću, na mjestu crkve koja se spominje 1580. godine. I ova crkva približno je istoga usmjerenja kao i najstarija crkva posvećena istome svecu s vrha stijene Gorostas. Na pročelju također ima preslicu s  jednim zvonom te rozetu. U crkvi se nalazie oltar s drvenim kipom svetoga Stjepana, koji je pripadao crkvi na Stijeni svetoga Stjepana, odnosno stijeni Gorostas (* 4). Do ove crkve se također dolazi istim pješačkim putem koji podno stijene vodi iz Istarskih toplica, samo što se kod prve postaje Križnoga puta i male kapelice - poklonca Majke Božje ne započinje s usponom već se nastavlja ravno širokom stazom još svega oko 200 metara.

Goran Majetić, slobodni istraživač, 4. siječnja 2024.

(* 1) Prvo ispitivanje sastava vode ljekovitog izvora napravljeno je 1858., kada je utvrđen visoki udjel sumpora. Nakon toga je izgrađeno lječilište, s dvije drvene zgrade. Kako je posjećenost rasla, lječilište je proširivano, a izgrađene su i nove zidane zgrade. Radioaktivnost vode Toplica svetoga Stjepana (današnje Istarske toplice) otkrivena je 1939. Tijekom Drugoga svjetskog rata zgrade su gotovo uništene. Toplice su obnovljene i proširene 1956-1960.

(* 2) U Istraske toplice navratio sam sa suprugom Martinom 18. prosinca prošle godine, upravo s namjerom obilaska ostataka spomenute crkve, kao građevine uz koju su također vezane predaje o istarskim divovima. Neposredno prije obilaska Istarskih toplica, posjetili smo i selo Brkač (talijanski Bercaz), smješteno niti 2 kilometra jugozapadno od Motovuna, gdje su pronađeni koštani ostaci jednoga od drevnih istarskih divova. O tome nalazu pisao sam u napisu Kostur diva pronađen nedaleko Motovuna u Istri.

(* 3) Kamenolom je prestao s radom 1960. Pretpostavlja se da se koristio od 18. stoljeća, no moguće je da mu počeci sežu i dublje u prošlost. Odlične fotografije napuštenog rudarskog kopa kamenoloma Sveti Stjepan, gdje se vadio vapnenac kredne starosti za arhitektonsko-građevinske potrebe, možete vidjeti, primjerice, na mrežnim stranicama Istriago (istriago.net), u prilogu Kamenolom Sv. Stjepan Istarske toplice” blizu Oprtlja, ili na mrežnim stranicama Ludens Media (ludens.media), u prilogu Kamenolomi iznad Istarskih Toplica.

(* 4) Svetom Stjepanu Prvomučeniku posveće su još neke crkve u bližoj okolici Istarskih toplica, primjerice župna crkva u Motovunu, čija starost seže još u stari vijek, kao i romanička crkvica u Sovinjskom Polju.

Posebna zanimljivost vezana uz položaj crkve Sveti Stjepan u Motovunu je izuzetno visoka koncentracija negativnih iona, koja se kreće između 1000 i 1700. Izmjerio ju je istraživač piramidalnih i megalitskih građevina dr. sc. Semir Osmanagić (1960.) 29. rujna 2022., koji ističe da takva koncentracija negativnih iona ima čak bolji učinak za ljudsko zdravlje od planinske borove šume. Time je potvrdio mišljenje iznijeto u knjizi ”Uvod k skrivnostim istrske krajine”, koju je još 1986. u Mariboru (hrvatsko izdanje ”Uvod u tajne istarskog krajolika” 1992. u Motovunu) objavio slobodni istraživač, likovni umjetnik i književnik Marko Pogačnik (1944.), o središtu Motovuna kao najsnažnijem izvorištu blagotvorne energije u Istri jer se u tu sijeku 3 ”zmajeve brazde”. Istraživanjima takve energetske mreže u Istri Marko Pogačnik bavi se od 1965.

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Previjesna stijena Gorostas uzdiže se neposredno zapadno od Istarskih toplica, a na vrhu se uočava pravokutni obris zidova stare crkve Sveti Stjepan. (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Previjesna stijena Gorostas uzdiže se neposredno zapadno od Istarskih toplica, a na vrhu se uočava pravokutni obris zidova stare crkve Sveti Stjepan. (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Crkva Sveti Stjepan (Prvomučenik) sagrađena u 19. stoljeću, na mjestu crkve koja se spominje 1580. godine. (Foto: Goran Majetić)

Crkva Sveti Stjepan (Prvomučenik) sagrađena u 19. stoljeću, na mjestu crkve koja se spominje 1580. godine. (Foto: Goran Majetić)

Od male kapelice - poklonca Majki Božjoj povrh Istarskih toplica staza ravno vodi do novije crkve Sveti Stjepan, a staza koja se odvaja udesno i zavojito uspinje pored postaja Križnoga puta do ostataka starije crkve na Groti svetoga Stipana posvećene istome svecu. (Foto: Goran Majetić)

Od male kapelice - poklonca Majki Božjoj povrh Istarskih toplica staza ravno vodi do novije crkve Sveti Stjepan, a staza koja se odvaja udesno i zavojito uspinje pored postaja Križnoga puta do ostataka starije crkve na Groti svetoga Stipana posvećene istome svecu. (Foto: Goran Majetić)

Pogled sa zapada na ulazno pročelje stare kamene crkve na maloj vršnoj zaravni stijene Gorostas, romaničkih obilježja gradnje. (Foto: Goran Majetić)

Pogled sa zapada na ulazno pročelje stare kamene crkve na maloj vršnoj zaravni stijene Gorostas, romaničkih obilježja gradnje. (Foto: Goran Majetić)

Crkva na stijeni usmjerena je jugoistok - sjeverozapad; ulazno pročelje s preslicom za jedno zvono okrenuto je prema vršnoj zaravni i okolnim stjenovitim liticama. (Foto: Goran Majetić)

Crkva na stijeni usmjerena je jugoistok - sjeverozapad; ulazno pročelje s preslicom za jedno zvono okrenuto je prema vršnoj zaravni i okolnim stjenovitim liticama. (Foto: Goran Majetić)

Polukupola nad svetištem, pomno izgrađena od kamenih ploča, štiti od naleta kiše kameni oltar urešen cvijećem, svijećama i slikom sveca. (Foto: Goran Majetić)

Polukupola nad svetištem, pomno izgrađena od kamenih ploča, štiti od naleta kiše kameni oltar urešen cvijećem, svijećama i slikom sveca. (Foto: Goran Majetić)

Kalvarija s trima križevima na padini povrh vršne zaravni s ostacima romaničke crkve Sveti Stjepan. (Foto: Goran Majetić)

Kalvarija s trima križevima na padini povrh vršne zaravni s ostacima romaničke crkve Sveti Stjepan. (Foto: Goran Majetić)

Pogled s vrha stijene Gorostas na prostrane podzemne dvorane napuštenog kamenoloma Sveti Stjepan. (Foto: Goran Majetić)

Pogled s vrha stijene Gorostas na prostrane podzemne dvorane napuštenog kamenoloma Sveti Stjepan. (Foto: Goran Majetić)

Pogled s ruba previjesne stijene tik iza svetišta stare crkve na Istarske toplice smještene uz rub doline rijeke Mirne. (Foto: Goran Majetić)

Pogled s ruba previjesne stijene tik iza svetišta stare crkve na Istarske toplice smještene uz rub doline rijeke Mirne. (Foto: Goran Majetić)

Tematski povezane objave