Velike ”četvrtaste kamene poklopnice” na nekadašnjem groblju oko crkve u selu Jošane

U drugom napisu posvećenom potrazi za stećcima u sjeveroistočnom dijelu Krbavskoga polja, naslovljenom ”Crkvina u selu Jošane: Je li oštećena i utonula kamena ploča nadgrobnica - stećak?”, pitanje namjene velike kamene ploče na Crkvini u jošanskome zaselku Uzelci ostalo je otvorenim. No, upravo utonule i oštećene kamene ploče mogu se nazrijeti i oko jedine preostale srednjovjekovne crkve u tome dijelu Krbave, oko današnjeg hrama Sveti Jovan u Jošanima, za koje je tek nedavno neočekivano stigla potvrda da se radi o nadgrobnicama.

Goran Majetić 29.07.2023. Stećci • Lika i Velebit
Jedna od preostalih, ali prilično oštećena, kamenih nadgrobnica uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u selu Jošane (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Jedna od preostalih, ali prilično oštećena, kamenih nadgrobnica uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u selu Jošane (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Na kraju spomenutog napisa ustvrdio sam: ”Nekropole stećaka nalazile su se u oba susjedna krbavska sela, i u Pećanima i u Jošanima!”. U tome napisu ujedno sam najavio obraloženje navedene tvrdnje. U ovome napisu iznijet ću spoznaje koje dokazuju da su nadgrobnice slične stećcima postavljane na groblju koje je okruživalo srednjovjekovnu starohrvatsku crkvu Sveti Ivan u selu Jelšane, kako se u srednjem vijeku zvalo današnje naselje Jošane. Njezinu današnju sljednicu, crkvu Sveti Jovan, obišao sam istoga dana kada i nedaleku spomenutu Crkvinu u zaselku Uzelci. Crkva Sveti Jovan u Jošanima Donjim nalazi se od položaja Crkvina oko 1,5 kilometra sjevernije.

Selo Jošane, kao i nedaleko selo Pećane, pruža se uz državnu cestu D1, koja povezuje Karlovac, Slunj, Plitvička jezera, Korenicu, Udbinu i Gračac. Crkva Sveti Jovan, odnosno punim nazivom hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Jošanima, smještena je, kao i susjedna Crkvina u istome naselju, na obronku povrh Krbavskoga polja, istočno od magistralne ceste D1. Crkva je od državne ceste udaljena oko 400 metara, a prilazi joj se uskim seoskim putom. Podzid koji omeđuje malu zaravan uokolo crkve te crkveni zidovi i krov obnovljeni su najvećim dijelom od 2015. do 2019. godine. Nositelj radova bila je Crkvena općina Korenica Eparhije Gornjokarlovačke Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, a većinsku novčanu potporu pružilo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (* 1). Današnje stanje hrama svjedoči, međutim, da cjelokupna obnova građevine još nije privedena kraju.

Graditeljske osobitosti crkve istraživali su i o njima pisali posebice povjesničarka umjetnosti i konzervatorica Anđela Horvat (1911-1985.) i arhitekt i konzervator Zorislav Horvat (1937.). Prema spomenutim stručnjacima, crkva ima romaničko-gotička obilježja (* 2) i vjerojatno potječe s kraja 14. stoljeća. Moguće je, međutim, da je i starija ili, pak, nešto mlađa. Crkvena lađa (brod) usmjerena je približno u pravcu zapad - istok, s ulazom na zapadnoj i polukružnim svetištem (apsidom) na istočnoj strani. Najvažnije spoznaje prethodnih istraživača o ovoj crkvi predstavila je, pak, kustosica Muzeja  Like u Gospiću, arheologinja Tatjana Kolak, u napisu ”Od. sv. Ivana do sv. Jovana”, objavljenom u glasilu ”Riječki teološki časopis”, broj 1 iz 2004. godine, u izdanju Teologije u Rijeci - Područnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Govoreći o položaju srednjovjekovne crkve Sveti Ivan, arheologinja Tatjana Kolak s pravom ističe da je smještena ”... u neposrednoj blizini vrela i plavnog (vodonosnog) područja Hržić”, na istočnom rubu Krbavskoga polja podno obronaka planine Plješivice. Srednjovjekovne crkve u Lici, kao uostalom i na širem dinarskom području, često su se gradile u blizini krških izvora ili, pak, uz obale potoka, rječica i rijeka. Neke od tih crkava posebno su bile posvećene svetom Ivanu, a uz obližnje vrelo ili vodeni tok od davnina su vršeni obredi i svetkovine vezane uz pročiščujuću i iscjeljujuću ulogu žive vode (* 3).

Crkva Sveti Ivan sagrađena je i nedaleko prapovijesne gradine, kao uostalom i brojne druge ličke (rano)kršćanske starohrvatske crkve. Prapovijesna gradina nalazila se sjeveroistočno od crkve, na vrhu brijega Voj(i)novac (oko 970 m.n.v.; mještani brijeg zovu Veljun). Bliže crkvi, u dragi smještenoj istočno od nje, nalazi se položaj poznat kao ”Grčko groblje”. Stanovnici toga kraja i za preteču današnje crkve Sveti Jovan znaju reći da je to bila ”grčka crkva”. Dok za crkvu, na osnovu već spomenutog uvida stručnjaka, možemo sa sigurnošću reći da potječe iz srednjega vijeka, pretpostavka o prapovijesnoj starosti groblja u nedalekoj udolini tek čeka provjeru u arheološkim iskapanjima (* 4).

Arheološka istraživanja nisu provedena niti na prostoru crkvene cinkture. No, da je uokolo crkve nedvojbeno bilo srednjovjekovno groblje, omeđeno suhozidom, potvrdili su građevinski iskopi 2015. godine, provedeni bez arheološkog nadzora. O nalazima koje je ”iznjedrilo” strojno iskapanje oko hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Jošanima, izvjestila je pet godina kasnije, u radu ”Romanički mač iz Jošana”, tiskanom u glasilu ”Starohrvatska prosvjeta”, svezak 47 iz 2020. (objavljen 2021.), u nakladi Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita, već ranije istaknuta arheologinja Tatjana Kolak. Tadašnja ravnateljica gospićkog Muzeja Like ”... dobila je obavijest o radovima u Jošanima te nalazu “nekih predmeta i sablje” 6. listopada 2015. Rekonstruirala je slijed događaja, zahvaljujući nalazniku, vozaču koji je upravljao iskopnim strojem i Hrvoju Giaconiju, tadašnjem pročelniku Konzervatorskog odjela u Gospiću.”.

Posebno zanimanje arheologa i konzervatora pobudio je nalaz dvosječnog romaničkog mača u jednom od grobova koji je uništen iskapanjima. Sudeći prema njegovom izgledu, mač najvjerojatnije potječe iz prve polovice 13. stoljeća. Najkasnije u to vrijeme oko crkve je, dakle, uistinu postojalo groblje. Procijenjena starost mača posredno ukazuje i na to da je srednjovjekovna crkva Sveti Ivan, u svome izvornom obliku (koji je do danas tek djelomično sačuvan) izgrađena možda još oko stoljeće i pol ranije nego li su to pretpostavljali već ranije spomenuti stručnjaci (* 5). Koji razlozi su, međutim, uopće doveli do nestručnih građevinskih iskopa na prostoru crkvene cinkture, tijekom kojih su, osim već navedenog srednjovjekovnog mača, otkopane i pojedine velike kamene nadgrobnice?

U spomenutom u radu ”Romanički mač iz Jošana”, Tatjana Kolak podsjeća da je crkva u Jošanima, kao jedino sakralno zdanje u Krbavi koje nije srušeno ”za dolaska Turaka ili pod njihovom upravom”, nakon Drugoga svjetskog rata služila kao privatni ovčarnik (tor za ovce). Stoga je nekadašnji hram, naglasila je arheologinja, ”... zbog nebrige bio u vrlo lošem stanju, dijelom urušene i oštećene krovne građe i pokrova dok su zidovi bili rastreseni, vjerojatno i zbog klizanja terena. Osobito je bilo opterećeno zapadno pročelje te je postojala mogućnost njegova odvajanja od korpusa.”. Skupina mještana, posebice onih iseljenih u druge krajeve, koji povremeno posjećuju rodno selo, stoga je pristupila čišćenju crkvenog okoliša od nabujalog raslinja. Zalaganjerm Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj otpočeli su, pak, radovi na utvrđivanju zemljišta sa svrhom zaštite od daljnjeg urušavanja hrama.

O tijeku građevinskih radova, kao i uvidima koja su (ne)očekivano očitovali, arheologinja je između ostaloga naglasila: ”U kolovozu i rujnu 2015. izvedeni su radovi uklanjanja recentne, djelomično očuvane cinkture i iskop na tri strane padine, za potrebe podizanja novog betonskog zida u svrhu sprječavanja daljnjeg klizanja terena. Tim zahvatom devastirano je srednjovjekovno groblje i pronađen romanički mač. ... Mač je pronađen u južnom profilu sjevernog iskopnog kanala, na 80 do 100 cm dubine. Zajedno s osteološkim nalazima unutar iskopanog kanala ... Prilikom obilaska lokaliteta, 13. listopada 2015. u iskopnim profilima bilo je jasno vidljivo da se uokolo crkve nalazilo groblje. Nešto deblji kulturni sloj prisutan je s južne i zapadne strane. Također je zamijećeno da su pojedini ukopi imali grobnu arhitekturu u obliku masivnih četvrtastih kamenih poklopnica, od kojih je dio devastiran iskopom.”.

Srednjovjekovno groblje ukolo crkve Sveti Ivan nedvojbeno je, dakle, sadržavalo i grobove natkrivene velikim vapnenačkim pločama, koje arheologinja ističe pod nazovom ”poklopnice”. Kako joj ta vrsta spomeničke baštine pri obilasku radilišta nije bila glavni predmet zanimanja, Tatjana Kolak nije ih detaljnije predstavila u već navedenom radu. Nije istaknula, primjerice,  koliko je točno takvih ploča pronađeno, u kakvom su stanju otkrivene (cjelovite ili oštećene), koje su veličine, ... Ipak, već sam njihov spomen, kao i fotografija jedne od otkopanih ”poklopnica”, izuzetno vrijedno su svjedočanstvo o nekadašnjem bivanju takvih nadgrobnih spomenika uokolo crkve u Jošanima.

Građevinskim iskopima iz 2015. godine dokazano je, dakle, postojanje kamenih nadgrobnica na crkvenom groblju u Jošanima, koje po veličini i obliku sliče stećcima. Premda se dijelovi nekih od velikih nadgrobnih ploča i danas naziru u neposrednoj blizini crkve (* 6), zanimljivo je da im, do iskapanja nekolicine tih nadgrobnica građevinskim strojem, nitko od povjesničara, konzervatora ili arheologa nije posvetio pozornost. U dostupnim mi napisima i rukopisima stručnjaka koji su obilazili crkvu u Jošanima, pa čak ujedno i istraživača stećaka u Lici kao što su bili povjesničar i konzervator Većeslav Henneberg (1889-1937.) ili već prethodno istaknuta Anđela Horvat, nisam pronašao niti slova o tim nadgrobnim spomenicima na tamošnjem groblju.

Da se na nekadašnjem groblju uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, unatoč utonuću uslijed protoka brojnih stoljeća, ali i oskvrnuća dijela nadgrobnica u već spomenutim radovima 2015. godine (a možda i ranije, ukoliko su korištene u druge svrhe), još uvijek mogu nazrijeti neke od velikih kamenih ploča uvjerio sam se za posjeta hramu 26. ožujka prošle godine. Samo na osnovu naznaka da iz zemlje izviruju dijelovi kamenih nadgrobnica nisam, međutim, bio siguran radi li se o stećcima sličnim nadgrobnim spomenicima ili su to ostaci novijih nadgrobnih ploča. Potvrdu da bi bar neke od sačuvanih, ali tek neznatno uočljivih, kamenih ploča okolo hrama mogle biti nadgrobnice (* 7) nalik stećcima pronašao sam tek naknadno, u novom ”krugu” potrage za pisanim izvorima o crkvi u Jošanima, u već istaknutom napisu arheologinje Tatjane Kolak ”Romanički mač iz Jošana”.

Nalaz kamenih nadgrobnica ili ”poklopnica” pri građevinskim radovima na odavno nekorištenom groblju u Jošanima, primjer je koji nam pokazuje da su po pogledu otkrića kamenih spomenika iz prošlosti uvijek moguća iznenađenja. I u dobrom, kao i u lošem smislu. Loša strana spomenutih radova, koji su otpočeli bez znanja i uznapredovali bez nadgledanja arheologa i konzervatora, je da je srednjovjekovno i novovjekovno groblje oko crkve znatno devastirano kao arheološko nalazište. Dobra strana je da je do radova uopće došlo, što je za posljedicu ipak imalo i pronalazak nekolicine vrijednih nalaza, kao i spoznaju o pokapanju dijela pokojnika u grobove pokrivene teškim kamenim pločama.

Prostor oko nekadašnjeg groblja uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, međutim, još uvijek - osam godina nakon strojnih iskopa i izgradnje novog podzida oko crkvenog ”dvorišta”, djeluje dosta neuredno. Na padinama su zaostali stršati pojedini ulomci stijena i veći komadi kamenja. Je li moguće da neki od njih potječu i od razbijenih nadgrobnica? Pitanje je zapravo gdje su, i u kakvom stanju, završile otkopane nadgrobne ploče; jesu li sačuvane pa makar bile i iznova zatrpane zemljom, ili su možda negdje odvezene, ili čak razbijene, a njihovi komadi ugrađeni u novoizgrađenu betonsku ogradu? Napis ”Romanički mač iz Jošana” ne pruža odgovor na spomenuti upit. Je li arheologinji i konzervatoru koji su, zbog našašća grobnih predmeta, naposljetku ipak obaviješteni o radovima, poznata sudbina iskopanih kamenih nadgrobnih spomenika? Dojam je tek, da su takvi spomenici za struku manje značajni od tamošnjeg otkrića jednog srednjovjekovnog mača. No, valja odgovoriti i na pitanje što su (ili možda nisu?) građevinski radnici, konzervatori, arheolozi, predstavnici crkvenih vlasti i mještani učinili da zaštite i sačuvaju pronađene kamene ”poklopnice”?

Pronalazak nadgrobnih ploča u Jošanima jedno je od najmlađih otkrića, odnosno potvrda njihovog postojanja, takvih spomenika u Lici. Nepuna dva desetljeća ranije ”poklopnice” su pronađene i u selu Podudbina, također smještenom istočno od državne ceste D1, koje se nalazi tek oko sedam kilometara južnije od Donjih Jošana. Za razliku od Jošana gdje su nadgrobnice nalik stećcima iskopane za građevinskih radova, na crkvini Sveti Marko u Podudbini otkrivene su tijekom arheoloških istraživanja, provedenih od 1996. do 2000. godine. O pronalasku te nekropole s ”poklopnicama” izvijestio sam u napisu pod naslovom ”Istražujući crkvinu u Podudbini otkrili nove nadgrobnice - stećke”.

Hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, sljednik srednjovjekovne crkve Sveti Ivan, plijeni pogled pri vožnji državnom cestom D1 kroz Jošanje Donje zbog svojeg položaja na uzvisini Brdo Cvijanovića iznad seoskih kuća smještenih uz rub Krbavskoga polja. Pozornost privlači i iz blizine, uslijed gradnje s ”pravilnim, lijepo obrađenim klesancima”, koji su u donjem dijelu veći, a prema vrhu crkve manji. Crkva ima zvonik na preslicu, uobičajen za starohrvatske srednjovjekovne crkve. Zanimljiv je i ćirilični natpis uklesan na dovratniku iznad crkvenog ulaza, koji po svemu sudeći upućuje da je obnovljena crkva 1730. godine postala hram Sveti Jovan, u službi pravoslavnih kršćana. Premda joj je unutrašnjost još uvijek neuređena i neugledna, čini se da hram Sveti Jovan ipak, makar tek povremeno, služi kao bogomolja. Na to upućuju pojedini vjerski (obredni) predmeti, poput slike i svjećnjaka, ovješeni na zidove crkve u blizini svetišta.

Osim crkve u Donjim Jošanima, osobitu baštinu predstavljaju i ruševine svjetovnih zdanja u njezinom podnožju. Po obilasku crkve i okolnog nekadašnjeg groblja, razgledao sam i dio starih kamenih kuća i gospodarskih zgrada koji se rastaču prepušteni ”zubu vremena”. Posebice sam promotrio ostatke nekolicine domova koji se nalaze sa sjeverne i manjim dijelom istočne strane makadamskog puta koji se do crkve uspinje uz blagu padinu od državne ceste D1. Te kuće zadivljujuć su primjer gradnje s izrazito velikim klesanim komadima kamenja. Pretpostavljam da megalitska zdanja potječu iz novijeg doba, vjerojatno iz vremena nakon oslobođenja kraja od Turaka 1689. godine. U svakom slučaju, preostale ruševine dokaz su naslijeđenog i tisućljećima (o)čuvanog umijeća vrsnih majstora gradnje u Lici krupnim, teškim, ali vješto obrađenim kamenjem.

Goran Majetić, slobodni istraživač, 28. srpnja 2023.

* Pogledajte prethodne napise o potrazi za stećcima na području Pećana i Jošana: ”Pećane ili Jošane - u kojem selu je bilo groblje sa stećcima?” i ”Crkvina u selu Jošane: Je li oštećena i utonula kamena ploča nadgrobnica - stećak?”.

(* 1) U napisu ”Obnova hramova na Koreničkoj parohiji”, objavljenom 31. prosinca 2019. na mrežnim stranicama Sveštena Episkopija Gornjokarlovačka (eparhija-gornjokarlovacka.hr), paroh (protonamesnik) Nikola Malobabić između ostaloga istaknuo je:

”Obnavlja se i najstariji hram na porohiji u Jošanima. Hram Rođenja Sv. Jovana Krstitelja (“mala crkva”, kako je narod zove), je izgrađen 1701. g. (zapravo obnovljen, nap. pis.) i bilo je potrebno da se uradi prilazni put (završnih oko 150 metara do hrama, nap. pis.) i potporni zid, da bi se moglo početi s obnovom, što je i urađeno proteklih godina. Obnova je počela uklanjanjem dotrajale, stare krovne konstrukcije i sanacijom zida crkve, te izradom cerklaža. Ove godine je stavljena nova krovna konstrukcija i zatege (španeri, zatezači). ... Obnovu sufinansira Ministarstvo kulture RH, općina Udbina i vjerni narod. ... Obnova ... se radi po projektnoj dokumentaciji, koju je odobrio nadležni Konzervatorski odjel, Ministarstva kulture RH iz Gospića.”.

(* 2) Omjer širine i dužine broda (lađe) crkve 1:2 odaje romaničko podrijetlo toga dijela crkve. No, omjer širine i dužine cjelokupne građevine, unutarnji 1:3 i vanjski 2:5 (crkva je široka 7,30 i dugačka 18 metara), ukazuje, pak, na gotički način gradnje.

Na prijelazni stil gradnje današnje crkve između dvaju navedenih razdoblja upućuje i, primjerice, izvedba ulaza, poviše kojega su luneta i mala rozeta, sa zaobljenim lukom sastavljenim od dva komada. Natpis na dovratniku, uklesan na ćirilici, iz 1730. najvjerojatnije ukazuje na vrijeme privođenja crkve u svrhu pravoslavnog bogoslužja. (Nakon izgona Turaka 1689., kraj je 1701. većinski naseljen stanovnicima sljednicima pravoslavnog kršćanstva.)

(* 3) U napisu ”Od. sv. Ivana do sv. Jovana” Tatjana Kolak navela je još neke srednjovjekovne kršćanske crkve u Lici posvećene svetom Ivanu i smještene uz živu vodu: crkvu Sveti Ivan Krstitelj u selu Volarica (danas ruševna) uz istočni rub Ličkoga polja smještenu uz vrlo Kovčeg; crkvu Sveti Ivan u Gori (danas ruševna) na Velebitu iznad sela Medak, smještenu uz planinski izvor; crkvu Sveti Ivan u Metku (danas nepostojeća, na njezinom mjestu sagrađena novovjeka crkva Sveti Jovan), smještenu uz rječicu Glamočnicu.

Uz navedene, ali i neke druge crkve u Lici vezani su običaji koji potječu još iz vremena prije kršćanstva, a u kojima je živa voda uvijek bitna, često i središnja odrednica. Neki od tih običaja od pamtivijeka održavani su prvi dan ljeta, odnosno u kršćanstvu s njime povezano Ivanje, a odnose se na paljenje krijesova uz vodu i na bacanje prepletenih vijenaca u vodu. Uz vrela smještana uz te crkve (ali i uz brojna druga vrela u Lici) vezani su i drevni običaji vezanja marama ili vunenih niti po grmlju oko izvora, kao i umivanja na vrelu.

(* 4) Arheologinja Tatjana Kolak u napisu ”Od. sv. Ivana do sv. Jovana” istaknula je da je na brijegu Vojnovac bilo ”... prapovijesno japodsko gradinsko naselje, nastalo vjerojatno krajem kasnog brončanog i(li) početkom starijeg željeznog doba s vidljivim naseobinskim platoima na južnoj padini brijega i refugijem na vrhu s ostacima suhozidnog bedema.”. Gradinska naselja, dakako, redovito su pratili i ”gradovi mrtvih - nekropole, u podnožjima istih ili nedaleko od njih”.

No, kako položaj nekropole ”Grčko groblje” nedaleko crkve Sveti Ivan (Jovan) u selu Jošane nije arheološki istražen, podrijetlo toga groblja nije poznato. Arheologinja je iz toga razloga u vezi te nekropole oprezno navela: ”Položaj nekropole ne mora se nužno vezati uz prapovijesno naselje, paralelu možemo pronaći i sa srednjovjekovnim lokalitetom, osobito kada današnje pravoslavno stanovništvo Sv. Ivana naziva ”grčkom crkvom”. Time se možda želi istaknuti drevnost ovog objekta, ali moguće i same pozicije, svetog, posvećenog mjesta.”.

Arheologinja se spomenutog ”Grčkog groblja”, kao pretpostavljene japodske nekropole, kratko dotiče i u kasnijem radu, ”Romanički mač iz Jošana”, objavljenom u časopisu ”Starohrvatska prosvjeta”, svezak 47 iz 2020.: ”Iznad crkve, na brdu Veljun nalazi se prapovijesno japodsko gradinsko naselje te, prema usmenoj predaji, ”grčko groblje” u vrtači istočno od crkve. To bi mogla biti prapovijesna nekropola uz gradinsko naselje.”.

U Prostornom planu uređenja općine Udbina u popisu arheološke baštine od prapovijesti  do srednjeg vijeka, spomenuta nekropola predstavljena je tek bilješkom: ”5. Stari grobovi Jošane / Udbina nesigurna datacija”.

O postojanju nekropole u Jošanima izvijestio je još 1900. u knjizi ”Die Lika in romischer zeit”, (hrvatski prijevod ”Lika u rimsko doba”, 1990.) nakon istraživačkog obilaska Like tijekom kolovoza 1898., austrijski arheolog i povjesničar Karl Patsch (1865-1945.), tadašnji kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu. U bilješci naslovljenoj kratko ”Jošane”, Karl Patsch piše: ”Kako sam obaviješten u Udbini, u Jošanima se bilo otvorilo pet grobova, ali o njihovu sadržaju nisam ništa mogao doznati.”. Osim spoznaje da u selu Jošane postoji staro groblje, bilješka nam ne podastire niti jedan drugi podatak o toj nekropoli; ne znamo niti gdje se nalazi, radi li se o prapovijesnom groblju ili, pak, srednjovjekovnom (možda uz neku od dvije jošanske crkve), kada su grobovi otvoreni, kako su načinjeni grobovi, ...

(* 5) U napisu ”Romanički mač iz Jošana”, arheologinja Tatjana Kolak napominje: ”Vodeći se analognim primjercima, jošanski mač pripada prvoj polovici 13. stoljeća, pri čemu zadržavam nešto širi vremenski okvir. Unutar njega možemo promatrati i crkvu sv. Ivana i sve njezine arhitektonski dvojbene elemente kasnoromaničko-gotičke datacije te, svakako s oprezom, pretpostaviti i gradnju prvotnoga sakralnog objekta u 13. st. Njegova kasnija adaptacija u smislu povećanja gabarita, s recikliranjem postojeće građe, ali sada pod utjecajem novih gotičkih strujanja, mogao bi biti pretpostavljeni slijed zbivanja.”.

(* 6) Valja naglasiti da nisu sve kamene nadgrobnice, ili poklopnice kako ih zove arheologinja Tatjana Kolak, na groblju oko hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja srednjovjekovnog podrijetla, već ima i novijih. Arheologinja to također napominje u radu ”Romanički mač iz Jošana”: ”Prostor uokolo crkve bio je ograđen zidom, koji je djelomično očuvan, a sudeći po kamenoj horizontalnoj nadgrobnoj ploči novovjekovnog datuma, tu se nalazilo i recentno groblje (vjerojatno u uporabi do sred. 19. st.) te srednjovjekovno.”.

(* 7) U putni dnevnik o uvidima s obilaska crkve i njezine okolice još sam pribilježio: ”Uokolo crkve može se vidjeti i nekolicina većih kamenih komada, poput ploča ili sanduka. Oblikom se ne doimaju da su obrađivani klesanjem. U crkvi, uz južni zid bliže svetišta, naslonjena je poveća kvadratna ploča. Niti ona se ne čini ulomkom nadgrobnice - stećka. Vjerojatno je riječ o starom oltarnom ili, pak, građevinskom ulomku crkve. ... Uz prilazi put do crkve s obje strane se pružaju suhozidine. Na manjoj dionici suhozida sa sjeverne strane toga puta nekoliko je uspravno osovljenih kamenih ploča. Ploče iz zemlje vire do visine od oko jednog metra. Široke su oko 60 do 90, a debele oko 30 centimetara. Ne doimaju se ostacima nadgrobnica. Vjerojatno su imale samo ulogu ”ograde” imanja.”.

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Današnji hram u Jošanima sljednik je srednjovjekovne crkve Sveti Ivan (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Današnji hram u Jošanima sljednik je srednjovjekovne crkve Sveti Ivan (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Unutrašnjost hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja još čeka završetak obnove (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Unutrašnjost hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja još čeka završetak obnove (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Zračna snimka iz 2018. godine na kojoj se vidi posve izgrađen kameni potporni zid oko hrama u Jošanima, čije dotrajalo krovište je skinuto kako bi ga u obnovi zamijenilo novo (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Zračna snimka iz 2018. godine na kojoj se vidi posve izgrađen kameni potporni zid oko hrama u Jošanima, čije dotrajalo krovište je skinuto kako bi ga u obnovi zamijenilo novo (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Pogled s jugozapada na hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja 2010. godine (Foto: Tatjana Kolak; Izvor: ”Starohrvatska prosvjeta” (Tatjana Kolak ”Romanički mač iz Jošana”), 2020.)

Pogled s jugozapada na hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja 2010. godine (Foto: Tatjana Kolak; Izvor: ”Starohrvatska prosvjeta” (Tatjana Kolak ”Romanički mač iz Jošana”), 2020.)

Hram u selu Jošane po postavljanju novoga krovišta 2019. godine (Izvor: Sveštena Episkopija Gornjokarlovačka (eparhija-gornjokarlovacka.hr; Nikola Malobabić ”Obnova hramova na Koreničkoj parohiji”), 31. prosinca 2019.)

Hram u selu Jošane po postavljanju novoga krovišta 2019. godine (Izvor: Sveštena Episkopija Gornjokarlovačka (eparhija-gornjokarlovacka.hr; Nikola Malobabić ”Obnova hramova na Koreničkoj parohiji”), 31. prosinca 2019.)

Kamena ”poklopnica” na nekadašnjem groblju oko crkve Sveti Ivan (Sveti Jovan), izbačena pri građevinskim radovima u zapadnom jarku 2015. godine (Izvor: ”Starohrvatska prosvjeta” (Tatjana Kolak ”Romanički mač iz Jošana”), 2020.)

Kamena ”poklopnica” na nekadašnjem groblju oko crkve Sveti Ivan (Sveti Jovan), izbačena pri građevinskim radovima u zapadnom jarku 2015. godine (Izvor: ”Starohrvatska prosvjeta” (Tatjana Kolak ”Romanički mač iz Jošana”), 2020.)

Nazire li se na zemljištu uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja još jedna kamena ”poklopnica”? (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Nazire li se na zemljištu uz hram Rođenje Svetog Jovana Krstitelja još jedna kamena ”poklopnica”? (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Na dionici jednog od suhozida sa sjeverne strane makadamskog puta, kojim se prilazi crkvi od državne ceste D1, nekoliko je uspravno osovljenih kamenih ploča visine i do jednog metra (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Na dionici jednog od suhozida sa sjeverne strane makadamskog puta, kojim se prilazi crkvi od državne ceste D1, nekoliko je uspravno osovljenih kamenih ploča visine i do jednog metra (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Ruševina jedne od kuća u podnožju crkve u Jošanima građena od izrazito velikih kamenih klesanaca (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Ruševina jedne od kuća u podnožju crkve u Jošanima građena od izrazito velikih kamenih klesanaca (Foto: Goran Majetić, 2022.)

Položaj hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u selu Jošane Donje uz istočni rub Krbavskoga polja (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Položaj hrama Rođenje Svetog Jovana Krstitelja u selu Jošane Donje uz istočni rub Krbavskoga polja (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Tematski povezane objave