Nišan ili Obelisk u Bakićima kod Olova u Bosni i Hercegovini (1.)

O ovom velikom nišanu koji se nalazi u selu Bakići kod Olova, a datira iz 15. vijeka, pisali su mnogi veliki bosansko-hercegovački historičari posljednjih sto godina i pitanje o njegovom nazivu i porijeklu definitivno je rješeno u našoj historiografiji.

Goran Majetić 06.03.2023. Megaliti • Izvan Hrvatske
Detalj s nišana u Bakićima kod Olova u Bosni i Hercegovini

Detalj s nišana u Bakićima kod Olova u Bosni i Hercegovini

Prvi je ovu temu obradio Ćiro Truhelka, da bi kasnije Milenko Filipović u svom radu "Starine u Bakićima kod Olova", ”Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini”, II sveska (za historiju i etnologiju) Državna štamparija, Sarajevo 1928., str. 73-76, detaljno opisao ovaj nišan:

"Po svojim osnovnim crtama, ovaj spomenik vrlo je sličan najstarijim muslimanskim nišanima, kakvih po Bosni ima velik broj i među koje spada i vrlo poznati nišan Mahmuta Brankovića sa natpisom: to su visoki stubovi kvadratnog preseka s piramidom na vrhu i s vrlo malo ornamentike (delovi oružja, neki stilizovan cvet i tačke), a razlikuje se od njih preciznije izrađenim oblikom, znatno većim dimenzijama i bogatom ornamentikom, čiji su elementi: spirala, uže, stilizovan cvijet, zmaj, grozdovi, tačke, kvadrat i štit ... Kao zaključak moglo bi se o nišanu reći ovo: to je nadgorbni spomenik nekog bosanskog velikaša i bogataša, koji je primio islam odmah u početku turske uprave u Bosni, i stoga mu je spomenik ukrašen u starim tradicijama.“.

Sa ovim mišljenjem slažu se svi historičari koji su kasnije pisali o njemu. Ponajprije Šefik Bešlagić, u izdanju ”Nišani XV I XVI vijeka u Bosni I Hercegovini”, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo 1978., str. 33-34.

Potom Ljubo Karaman, u radu ”O bosanskim srednjovjekovnim stećcima”, ”Starohrvatska prosvjeta”, III, No 3, Zagreb 1954., str. 173., također je pisao o nišanu u Bakićima gdje ga je definisao ”obeliskom u obliku muslimanskog nišana ... pripadaće svakako feudalcu, koji je potkraj 15. stoljeća prešao na islam.”.

U svojoj kapitalnoj knjizi "Od stećaka do nišana u Bosni i Hercegovini" iz 2017. godine, dr. sc. Ibrahim Pašić također je potvrdio sva ranija istraživanja. Njegov članak dajemo na fotografijama u prilogu.

I nakon svih ovih naučnih dokaza, imamo pojavu falsificiranja i pogrešnog usmjeravanja naše historije s ciljem da ga predstave kao neki paganski obelisk.

Zahvaljujem se mojim prijateljima Nihadu i Amiru na koautorstvu kao i na ustupljenim fotografijama.

Čuvajmo našu Baštinu!

Fondacija čuvari baštine Bassania

Emir Medanhodžić, 6. ožujka 2023.

Veliki nišan u Bakićima

Veliki nišan u Bakićima

Ornamentika sa stećaka

Ornamentika sa stećaka

Nišan u Bakićima

Nišan u Bakićima

Fotografija Milenka Filipovića iz 1928.

Fotografija Milenka Filipovića iz 1928.

Nišan u Bakićima

Nišan u Bakićima

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Izvod iz knjige dr. sc. Ibrahima Pašića

Oboreni sličan nišan na Bukovom Vratu u selu Sirovinama u opštini Stari Grad (ranije opština Ilijaš)

Oboreni sličan nišan na Bukovom Vratu u selu Sirovinama u opštini Stari Grad (ranije opština Ilijaš)

Fotografija Šefika Bešlagića iz 1978.

Fotografija Šefika Bešlagića iz 1978.

Sličan nišan Mahmuta Brankovića iz Rogatice, premješten u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Sličan nišan Mahmuta Brankovića iz Rogatice, premješten u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Snimak nišana Mahmuta Brankovića sa originalne lokacije u Rogatici

Snimak nišana Mahmuta Brankovića sa originalne lokacije u Rogatici

Sličan nišan Radivoja Oprašića iz Rogatice premješten u baštu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Sličan nišan Radivoja Oprašića iz Rogatice premješten u baštu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Savremeni nišan žrtvama iz Štrbaca, sa kolektivno nesvjesnim vraćanjem na stare nišane

Savremeni nišan žrtvama iz Štrbaca, sa kolektivno nesvjesnim vraćanjem na stare nišane

Tematski povezane objave